Ulvenveien 17-21, Lierskogen

Større eiendom i landlige omgivelser på Lierskogen til salgs

Andre
5500 m²

Beskrivelse

På vegne av Statsbygg selger vi nå eiendommen Ulvenveien 17-21 i Lier kommune, gnr. 160, bnr. 14, 16 og 23. Dette er en eiendom med en svært attraktiv og spennende beliggenhet i landlige omgivelser nær E18 på Lierskogen i Buskerud fylke.

Om eiendommen:

Eiendommen består av adressene Ulvenveien 17-21 med gnr. 160 bnr. 14,16 og 23 i Lier kommune. Totalt utgjør eiendommenes tomteareal ca. 67.600 m2. På tomten befinner det seg totalt 12 bygninger med samlet totalareal på ca. 5.500 m2. Eiendommen innehar p.t. ingen leieinntekter da den ikke er utleid men har tidligere vært benyttet som sivilforsvarsleir og asylmottak. Bygningsmasse består av diverse lager-/garasje-/verkstedarealer, samt administrasjonsbygg med tidligere kaserner, kontor, øvingslokaler og bolighus. I tillegg står 3 grunnmurer på tomten bak administrasjonsbygg på ryddet tomt etter brann i 2010. Det gjøres oppmerksom på at arealene ikke er kontrollmålt.

Tomten:

Tomten er lett skrånende og utgjør totalt ca. 67.600 m2. Ubebygde deler av eiendommen er i hovedsak opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer/internveier og utformet med grøntområder. Deler av tomteområdet i nord består av et skogbelte ned mot en mindre elv som renner ut i Ulvenvannet.

Regulering:

Eiendommen er uregulert. Omkringliggende eiendommer utgjør spredt bolig- og gårdsbebyggelse, samt LNF-områder.

Kommuneplan:

I kommuneplanens arealdel 2017-2028, vedtatt 18.06.2019 er eiendommen avsatt til «Bebyggelse og anlegg – fremtidig».

For fremtidige områder for bebyggelse og anlegg mm finnes bestemmelser i kommuneplanens del 3, kapittel 11 tilknyttet plankrav, utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav.

Det skal blant annet utarbeides områdeplan for detaljregulering av eiendommen, jfr. § 11-2 og det kan ikke gis tillatelse til eller gjennomføres tiltak etter pbl før området inngår i reguleringsplan. Lov om jord (jordlova) av 12.05.1995 nr. 23 §§ 9 og 12 skal gjelde inntil det foreligger reguleringsplan for områdene.

Innenfor området skal det blant annet iht. § 11-3 inngås utbyggingsavtale om teknisk infrastruktur, grønnstruktur, energiløsninger og energidistribusjon. Tilsvarende gjelder for alle næringsområder med utbygging over 200 m2 bruksareal.

Eiendommen er beliggende som en del av Heia krets som også omfatter områdene Ekeberg, Solvang og Skogli. Dette området er blant annet jfr. § 11-4, pkt. 5a omfattet av flere rekkefølgekrav. Før utbygging kan finne sted skal følgende krav til infrastruktur være oppfylt:

- Ny adkomstvei og gang- og sykkelvei til området
- Offentlig vann- og avløpsnett til området
- Tilstrekkelig skolekapasitet på Heia skole og Tranby ungdomsskole

Interessenter oppfordres for øvrig til selv å sette seg grundig inn i planstatus for eiendommen og gjøre de undersøkelser de mener nødvendig for å klargjøre status på dette området.

Leietakere:

Eiendommen selges fri for leieavtaler.

Vei/vann/avløp:

Kjøper er blitt gjort kjent med at det fra eiendommen og ned til offentlig vei ikke foreligger tinglyst veirett for veistykket over gnr/bnr: 159/1 og 2, som har vært benyttet siden 1951, da Staten
v/Justisdepartementet kjøpte eiendommen, gnr/bnr: 160/14 for bruk til siviltjenesteleir. Det foreligger rekkefølgekrav om opparbeidelse av annen trasé for adkomstvei ved nye tiltak på eiendommen, som i dag går gjennom tunet til ovennevnte eiendommer. Indirekte kan det utfra eldre dokumenter rundt betaling for grunn til utvidelse av eksisterende veitrasé over disse eiendommene, tolkes slik at man har ment at det skulle gis en stedsevarig veirett over eiendommene etter disse arbeidene. Risikoen for forhandlinger om ny trasé med grunneierne ligger på kjøper. Det samme gjelder veiretten og løsninger for evt. felles veilag eller lignende for nåværende situasjon.

Det ligger et pumpehus på naboeiendommen ned mot Ulvenvannet (gnr/bnr: 160/1 påheftet tinglyst rett til plassering og adkomst for vedlikehold). I pumpehuset er det bla installert pumper, som bla distribuerer vann til sprinkelanlegg, tappevann, vann til brannhydranter og til rens av avløpskummer. I pumpehuset er det også installert en del elektrisk utstyr som styrer automatikken, og da spesielt for avløpsdelen, der alt av kloakk også blir pumpet over til Asker.

Vann og avløp på eiendommen er ikke tilknyttet Lier kommunes offisielle VA-system, men knyttet til Asker kommunes avløpsnett gjennom en midlertidig løsning og dimensjonert for 140 brukere. Utbygging på eiendommen krever foruten regulering, opparbeiding av- og tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett for Lier kommune.

Eiendommen har stått tom i selgers eiertid, og selger fraskriver seg derfor et hvert ansvar for teknisk tilstand på pumpehusets diverse tekniske anlegg.

Grunnforhold/grunnforurensing:

Selger gjør oppmerksom på at eiendommen ikke er geoteknisk undersøkt. Eiendommen ligger i område med høy aktsomhet for Radon (Kilder: grunn.miljodirektoratet.no og miljostatus.no) og deler består av fyllmasser.

Selger tar ikke ansvar for om det er vanskelige grunnforhold, som kan fordyre eller vanskeliggjøre et eventuelt byggeprosjekt.

Det foreligger rapporter ifm. tidligere kartlegging og opprydding av forurensning på eiendommen. Det er brent ned tre bygg på eiendommens østlige side og branntomten skal være ryddet i forrige forvalters tid.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for evt. avfall og forurensning som måtte fordyre eller vanskeliggjøre et prosjekt, også for evt. funn utover det som er kartlagt og dokumentert. For ytterliggere informasjon, se vedlagte rapporter om miljøteknisk grunnundersøkelse datert 17.06.2010, Tiltaksplan datert 09.08.2011 og sluttrapport miljøteknisk grunnundersøkelse datert august 2012, vedlagt i prospekt.

Det må påregnes at det kan ligge kabler i grunnen man ikke har oversikt over, da Lierskogen leir er en gammel siviltjenesteleir. Ved fremtidige gravearbeider må dette hensyn tas. Selger fraskriver seg ethvert ansvar forbundet med evt. funn ved graving.

Prisantydning:

Eiendommen er taksert til MNOK 26 av BER AS datert 13.09.2019.

Heftelser/servitutter:

Tinglyste servitutter som finnes hos Statens Kartverk følger vedlagt prospekt:

  • Dagboknr. 1967/401350-1/90 06.04.1967: Erklæring/avtale om plikt til tilknytning til offentlig kloakk.
  • Dagboknr. 2015/483379 – 1/200 02.06.2015: Bestemmelse om veg
  • Dagboknr. 1965/404906 – 1/90 17.12.1965: Registrering av grunn. Utskilling av matrikkelenhet fra 160/5.
  • Dagboknr. 1951/400415-4, 5 og 6/90 19.02.1951: Bestemmelse om veg, vannledning og gjerde.
  • Dagboknr. 1955/401223 – 3/90 26.04.1955: Erklæring/avtale om vedlikehold av brønn på 160/13.
  • Dagboknr. 2015/483367 – 1/200 02.06.2015: Bestemmelse om veg.
  • Dagboknr. 2016/992779 – 1/200 28.10.2016: Bestemmelse om vann/kloakkledning.

Prospekt/annonse:

Vi gjør oppmerksom på at denne nettannonsen kun er et utdrag av salgsprospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer å inngi kjøpstilbud på en eiendom, må sette seg inn i alle prospektets opplysninger inkludert vedlegg.

Visning:

Torsdag 07.11 fra 14.00-15.30

Adkomst

Eiendommen er beliggende med relativt umiddelbar nærhet til E18 i landlige omgivelser på Lierskogen ned mot Ulvenvannet på grensen mellom Buskerud og Akershus fylke, i Lier kommune.

Nærmeste større handelssentrum er Liertoppen kjøpesenter med et bredt utvalg av forretninger og servicetilbud, samt Asker sentrum med meget god offentlig kommunikasjon i tillegg til handel.

Kommunikasjon:

Noe begrensede offentlige kommunikasjonstilbud i området. Heiatoppen stasjon har bussavganger, både via Brakar og timesekspress med pendlerparkering ca. 1 km fra eiendommen. Avstand til Asker stasjon ca. 8 km, ca. 10 km til Lier stasjon og ca. 16 km til Drammen stasjon.

Kontakt oss om denne eiendommen